زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

پیام:
چکیده:
در سالهای اخیر خسارت سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett. در مزارع نیشکر استان خوزستان افزایش چشمگیری یافته است. در این پژوهش زیست شناسی این آفت روی چند رقم تجاری در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در این آزمایش دوره رشد پیش از بلوغ، طول عمر و میزان تخم ریزی سفیدبالک نیشکر با استفاده از قفس برگی روی برگ های ارقام1062-69CP، 614-57CP، 103-48CP و310-NCO در اتاقک رشد با دمای1±27 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی70-60% و دوره نوری: تاریکی12:12 بررسی شد. متوسط طول دوره رشد پیش از بلوغ سفیدبالک نیشکر روی ارقام مذکور به ترتیب برابر با 24/09، 28/06، 27/27، 26/64 روز بود و تنها سفید بالک ماده تولید شد. متوسط طول عمر سفیدبالک های ماده روی این ارقام به ترتیب برابر با 6، 8/49، 4/15 و 60/4 روز بود. هر سفیدبالک ماده به طور متوسط 61/80، 58/80، 41/10و39/38عدد تخم به ترتیب روی ارقام 1062-69CP، 614-57CP، 103-48CP و 310-NCO گذاشت. بر اساس نتایج این تحقیق، پارامترهای زیستی سفید بالک روی ارقام 103-48CP و 310-NCO کمتر از دو رقم دیگر بود و می توان با بررسی های صحرایی بیشتر از این دو رقم در چهار چوب کنترل تلفیقی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395607 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!