بررسی مقاومت گیاهچه های سه پایه پسته به Rhizoctonia solani AG4

پیام:
چکیده:
در این بررسی 99 جدایه از قارچ ریزوکتونیا از نمونه های ریشه و طوقه نهال های پسته و نیز خاک جمع آوری شده از نهالستان های مهم پسته استان کرمان به دست آمد. نتایج نشان داد که 96 جدایه چند هسته ای و سه جدایه دو هسته ای بود. گروه آناستوموزی جدایه های چند هسته ای AG-4 تعیین گردید. نتایج آزمایشات بیماری زایی در شرایط گلخانه نشان داد که جدایه های چند هسته ای به دست آمده در این بررسی همگی قادر به ایجاد بیماری روی پسته بودند. در بررسی مقاومت پایه های پسته، پایه های بادامی ریز (پایه غالب مناطق پسته کاری استان)، سرخس و بنه (پایه وحشی) انتخاب شدند. برای مایه زنی نهال ها از سه جدایه عامل بیماری که در آزمایشات بیماری زایی شدت های زیاد تا نسبتا کم را نشان داده بودند، استفاده گردید. بذرهای جو مایه زنی شده با عامل بیماری به عنوان مایه به کار برده شد. دو هفته پس از تلقیح نهال ها، با ظهور علایم بیماری٬ شدت بیماری در هر نهال تعیین گردید. نتایج نشان داد که از بین پایه های استفاده شده، بنه و بادامی ریز به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین پایه ها در مقابل بیماری بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395609 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!