بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

پیام:
چکیده:
تاثیر کشندگی حشره کش اسپینوزاد، ابتدا در کنترل یک جمعیت حساس و یک جمعیت طبیعت زی مگس خانگیMusca domestica L. به سه روش طعمه سمی، محلول پاشی علیه حشرات کامل و ترکیب با بستر لاروی بررسی شد. سپس طعمه سمی به عنوان روش مناسب برای بررسی حساسیت 7 جمعیت مختلف طبیعت زی که از نقاط مختلف استان خوزستان جمع آوری شدند انتخاب گردید. در روش طعمه سمی برای بالغین جمعیت حساس دز کشندگی 50% جمعیت (50LD) در مدت زمان 24 ساعت و 72 ساعت به ترتیب 3/78 و 1/54 و 95LD به ترتیب 5/587 و 3/828 میکروگرم ماده موثر در گرم طعمه تعیین شد. درجمعیت های مختلف طبیعت زی 50LDدر مدت زمان 24 ساعت از 4/30-3/97 و 95LD آنها از 8/03- 7/33 میکروگرم ماده موثر سم در گرم طعمه متغیر بود. درمدت زمان 72 ساعت مقدار 50LD جمعیتهای طبیعت زی از 1/72-1/57 و 95LD از 3/92-3/44 میکروگرم درگرم طعمه متغیر بود. بررسی نرخ دز کشندگی و حدود اطمینان بالاو پایین آن نشان داد که بین 50LD جمعیت های مختلف طبعیت زی و حساس اختلاف معنی داری وجود ندارد. در روش محلول پاشی قفس، 50LD جمعیت حساس و یک استرین از جمعیت های طبیعت زی((AHDSبه ترتیب 0/015 و 0/016 و 95LD آنها 3 0/0 و 0/033 گرم ماده موثر در متر مربع در مدت زمان 24 ساعت تعیین شد. مقدار 50LD در مدت زمان 72 ساعت برای دو جمعیت فوق به ترتیب065/00 و 7 0/00 و 95LDآنها به ترتیب 0/014 و 0/015 گرم ماده موثر درمتر مربع تعیین شد. بررسی نرخ دز کشندگی در این روش نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین دزهای 50LD دو جمعیت در مدت زمان 24 ساعت و 72 ساعت وجود ندارد. مقدار 50LD در روش ترکیب سم با بستر لاروی دردو جمعیت حساس و طبیعت زی نیز به ترتیب 798/9 و 945/9 و 95LD آنها به ترتیب 29/5 و 56/5میلی گرم ماده موثر درکیلوگرم بستر لاروی تعیین شد که اختلاف معنی داری در 50LD دو جمعیت وجود نداشت. نتایج نشان داد که مقادیر دز های کشندگی از 24 تا 72 ساعت به مقدار 2-3 برابر کاهش می یابد و مگس خانگی در هر دو مرحله بلوغ و لاروی به حشره کش اسپینوزاد حساس می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395614 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!