مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن AUX1 و تاثیر آن در ایجاد ریشه های نابجا در قلمه های زیتون (Olea europaea L.)

پیام:
چکیده:
زیتون (Olea europaea L.) از مهم ترین محصولات حوزه مدیترانه است که صرفا با قلمه تکثیر می شود. اگرچه ظرفیت ریشه دهی پایین در برخی از ارقام کارآیی تکثیر غیرجنسی زیتون را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد اما رشد ریشه های نابجا مرحله کلیدی در تکثیر رویشی این گیاه است. ژن ناقل برون شارش اکسین 1 (AUX1) نقش کلیدی را در تشکیل ریشه جانبی در بسیاری از گونه های گیاه ایفا می کند. این ژن صدور IAA از برگ های تازه نمویافته به پریموردیای ریشه جانبی را تحریک می کند. همولوگ پیش فرض این ژن در زیتون با روش طراحی آغازگر چندحالتی از مناطق حفاظت شده رونوشت های AUX1 در گیاهان دیگر جداسازی شد. توالی رونوشت و آمینو اسید این ژن در ریشه (OeAUX1R) و انتهای قلمه (OeAUX1B) با هم تفاوت داشت. احتمالا این چندشکلی ها می تواند مربوط به نقش کلیدی ژن در بافت های مختلف باشد. به منظور بررسی حالت های بیانی این ژن، آزمایش PCR در زمان واقعی روی قلمه های جمع آوری شده طی ریشه دهی از ژنوتیپ هایی با توان ریشه دهی بالا و پایین انجام شد. همچنین، بیان ژن در بافت های مختلف زیتون نیز بررسی گردید. نتایج مقدماتی نشان داد که بیان ژن های OeAUX1R و OeAUX1B در انتهای قلمه و ریشه ژنوتیپ های با ریشه دهی بالا افزایش می یابد و پیشنهاد می شود که OeAUX1 در ریشه دهی زیتون دخالت دارد. همچنین بررسی های بیوانفورماتیک نشان داد که ژن AUX1 در زیتون دارای 8 اگزون است که توالی آن طی تکامل گیاهان حفاظت شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1396006 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!