راهبردهای مقابله ای والدین کودکان مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان در خانواده به نوعی تمامی اعضای خانواده را درگیر و آن ها را متحمل فشار روحی، روانی و مالی بسیاری می کند. در چنین شرایطی افراد از راهبردهایی جهت کاهش استرس و فشار و در نتیجه غلبه برآن استفاده می کنند. لذا تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای مقابله ای والدین کودکان مبتلا به سرطان بهره مند از خدمات موسسه خیریه محک می پردازد.
روش
این تحقیق از نوع پیمایشی بود. از بین 991 نفر والدین کودکان مبتلا به سرطان موسسه خیریه محک 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس جمع آوری و با آزمون های خی دو و پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
در این پژوهش بیشتر کودکان (127 نفر) پسر بودند و بیشتر مراقبان (143نفر) مادر ها بودند. نتایج بدست آمده نشان داد مادرهای کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از پدرهای این کودکان از راهبرد مقابله ای رویارویی استفاده می کنند. والدین کودکان مبتلا به سرطان که تحصیلات بیشتری داشتند، کمتر از راهبردهای رویارویی، دوری جویی، گریز-اجتناب و مسئولیت پذیری استفاده می کردند. در عین حال کسانی که تحصیلات بالاتری داشتند به طور معناداری نمره کل آزمون آن ها کمتر از افرادی بود که تحصیلات پایین تری داشتند. والدینی که علاوه بر کودک مبتلا به سرطان فرزندان دیگری نیز داشتند، بیشتر از راهبرد حل مدبرانه مسئله و کمتر از راهبرد خویشتن داری استفاده می کردند. والدین کودکانی که مدت طولانی تری از ابتلای کودکشان به سرطان سپری می شد، بیشتر راهبرد حل مدبرانه مسئله را بکار می گرفتند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که والدین کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده می کنند. فشار روانی مداوم و فرسودگی ناشی از بیماری کودک و مسائل مالی می تواند توان مراقبین کودکان مبتلا به سرطان را کاهش داده و اثربخشی مداخلات درمانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و استفاده بیشتر از راهبردهای هیجان مدار می تواند این شرایط را تشدید نمایید. لذا طراحی و اجرای پژوهش هایی با موضوع مداخلات آموزشی- مشاوره ای و حمایت کننده از مراقبین این گروه از کودکان می تواند زمینه را برای ارتقاء کیفیت خدمات به ایشان فراهم آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!