تبیین، مقایسه و تحلیل فرآیند شکل گیری نظریه های مددکاری اجتماعی (یک مرور سیستماتیک)

پیام:
چکیده:
مقدمه
در حال حاضر نظریه ها نقش بسزایی در همه علوم انسانی از جمله مددکاری اجتماعی ایفا می کنند اما نظریه های مددکاری اجتماعی هیچ گاه بطور جامع مورد مقایسه و تحلیل قرار نگرفته اند. این مرور مهمترین نظریه های مددکاری اجتماعی را بررسی و مقایسه می کند.
روش
پایگاه های اطلاعات الکترونیکی مرتبط (Pub Med Elsevier، Google Scholar، Critical Social Work، SID، SAGEPUB، CIVILICA و Science Direct) به صورت سیستماتیک با استفاده از کلید واژه های Social Work و Theory و نام های اختصاصی نظریات جستجو شدند. سپس اسنادی که به تبیین، مقایسه و یا تحلیل نظریه های مددکاری پرداخته بودند، استخراج شدند. نظریه ها بر اساس دلیل و زمان شکل گیری، اهداف، گروه هدف، نقش مددکار اجتماعی و روش، مدت و تمرکز زمانی مداخله مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
25 نظریه مددکاری اجتماعی مقایسه شدند. بر اساس ظهور و پیشرفت نظریات مددکاری اجتماعی سه موج اصلی در حوزه مددکاری اجتماعی فردی، دو موج در حوزه کار با خانواده و چهار موج در حوزه مددکاری اجتماعی جامعه ای معرفی شدند. بسیاری از نظریه های مددکاری اجتماعی به منظور تکمیل نظریه های قبلی ارائه شده اند و بیشتر نظریه ها بر زمان حال تمرکز داشته اند و در برگیرنده مداخلات بینش محور بودند بلکه مداخلات با تمرکز بر فرد و محیط پیرامون توجه بیشتری نشان داده اند.
بحث و نتیجه گیری
رخ دادهای جهانی مانند جنگ های جهانی، جنبش های اجتماعی چون فمینیست، جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، در تغییرات نظریه های مددکاری اجتماعی بسیار موثر بوده اند. در بسیاری موارد مددکاران اجتماعی به عنوان مدافع، توانمند کننده و برنامه ریز برای برقراری عدالت اجتماعی تلاش می کنند. می توان پیش بینی کرد پدیده های جهانی و بین المللی در آینده بر تغییرات نظریه های مددکاری اجتماعی تاثیر قابل توجهی داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397558 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!