رابطه بین امنیت اجتماعی و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان پسر

پیام:
چکیده:
مقدمه
تنیدگی زندگی بشر امروز با شرایط جامعه ای که در آن زندگی می کند، امنیت اجتماعی را یکی از نیازهای اساسی برای رسیدن به رشد و خودشکوفایی قرار داده است. فقدان امنیت اجتماعی، از جمله نتایج وقوع جرم و بزهکاری در هر جامعه است که می تواند در یک چرخه معیوب به وقوع بیشتر جرم بینجامد. این در حالیست که نگرش خوب یا بد به هر عمل، از جمله عوامل مهم در انجام یا ترک آن عمل است. در مقاله حاضر، رابطه بین امنیت اجتماعی و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان پسر گزارش شده است.
روش
این پژوهش، به روش کمی پیمایشی و با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای، روی 232 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایانجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های امنیت اجتماعی صحابی (1389) و سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه افضلی (1389) جمع آوری شدند. شرکت در این پژوهش داوطلبانه بود نتایج پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون های خی دو و اسپیرمن گزارش شده اند.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر، حاکی از فقدان رابطه معنادار بین امنیت اجتماعی و نگرش به بزهکاری است. اما بین متغیر های عملکرد نیروی انتظامی و نگرش منفی به بزهکاری و بین متغیرهای قوانین حکومتی و نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطه معنادار گزارش شده است.
بحث و نتیجه گیری
عدم تایید رابطه بین امنیت اجتماعی و نگرش به رفتارهای بزهکارانه با نظریه هایی که در این حوزه مطرح شده اند در تعارض قرار دارد. به نظر می رسد تکرار این پژوهش با گروه های دیگر و رفع محدودیت هایی که در این مطالعه وجود داشت برای اظهار نظر در مورد تاثیر امنیت اجتماعی بر نگرش به رفتارهای بزهکارانه ضرورت داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397566 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!