بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دختران نوجوان در خانواده و در مراکز شبه خانواده شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مقایس های هوش هیجانی بین دختران نوجوانی که در خانواده و در مراکز شبه خانواده بهزیستی در شهر تهران زندگی می کنند، می باشد.
روش
این پژوهش با روش پیمایش تحلیلی انجام گرفته و از انواع مطالعات علی مقایسه ای می باشد که هوش هیجانی را در دو گروه ذکر شده مقایسه می نماید. نمونه آماری دختران نوجوان ساکن 10 مرکز شبه خانواده شهر تهران در سنین 14 الی 18 سال بودند که تعداد کل آن ها در زمان تحقیق، 46 نفر بوده است و به علت محدودیت تعداد از روش تمام شماری برای انتخاب نمونه استفاده شد. نمونه آماری گروه مقایسه ی این پژوهش 70 نفر از دختران نوجوان 14 تا 18 سال شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری مضاعف انتخاب شد این دو گروه از لحاظ سن همگن شدند. در این پژوهش ابزار اندازه گیری هوش هیجانی پرسشنامه ی بار-ان (1998) می باشد که توسط سموعی و همکاران (1382) در ایران هنجاریابی شده است.
نتایج
دختران در مراکز شبه خانواده با دختران در خانواده در خرده مقیاس های حل مسئله، احساس خوشبختی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بینفردی، خوش بینی، همدلی و خود ابرازی تفاوت های معناداری داشتند، اما در شاخص تحمل فشار تفاوت معناداری نداشتند.
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق، میزان کل هوش هیجانی در دختران مراکز شبه خانواده به طور معناداری پایین تر از دختران خانواده می باشد. مولفه های هوش هیجانی و مهارت های شناخت و کنترل احساس از طریق آموزش قابل ارتقاء می باشند. بنابراین برنامه ریزی در این راستا می تواند به دختران ساکن در شبه خانواده برای کیفیت زندگی مطلوب تر کمک نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397572 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!