تعیین ویژگی های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b

پیام:
چکیده:
در بررسی حاضر سویه باسیلوس سابتیلیسK40b از ریزوسفر برنج جدا و پتانسیل تولید آنزیم زایلاناز آن با استفاده از روش بیوشیمیایی ارزیابی شد. حضور ژن زایلاناز در سویه K40b به روش مولکولی ردیابی و پس از تعیین توالی در بانک ژن مرکز اطلاعات زیست فناوری ثبت شد. توالی این ژن شامل 563 نوکلئوتید است که یک رشته پپتیدی 187 اسید آمینه ای را کد می کند. مقایسه توالی ژن زایلاناز سویه مورد بررسی با توالی های مرجع نشان می دهد که آنزیم تولید شده توسط سویه باسیلوس سابتیلیس K40b متعلق به خانواده 11 گلیگوزید هیدرولاز است و بالاترین شباهت را به زایلانازهای باسیلوسی دارد. روش سطح پاسخ با استفاده از طرح مرکب مرکزی نیز به منظور تعیین دما و pH بهینه فعالیت کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز تولید شده به کار گرفته شد. دامنه مورد بررسی متغیرهای دما و pH در این مطالعه به ترتیب 75-25 درجه سلسیوس و5/ 8-5/ 4 بود. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس، مدل درجه دوم به عنوان مدل مناسب برای پیش بینی متغیر پاسخ (فعالیت آنزیم زایلاناز) پیشنهاد شد. نتایج نشان می دهد که آنزیم زایلاناز تولید شده توسط سویه مورد بررسی در pH بین 2/ 5 تا 2/ 6 و دمای 50 تا 60 درجه سلسیوس بیشترین فعالیت را دارد. همچنین، بر اساس نتایج بهینه سازی مشخص شد که pH قلیایی و دمای بیشتر از 70 و کمتر از 50 درجه سلسیوس نیز موجب کاهش قابل توجهی در فعالیت کاتالیتیکی آنزیم خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!