نقش رادیو در ترویج علم با تاکید بر موزه علوم و فناوری ایران: دیدگاه صاحبنظران

پیام:
چکیده:
به منظور اجرای صحیح سیاست های ترویج علم، عوامل متعددی باید مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند. رسانه ها و به خصوص رسانه های جمعی و همچنین مراکز اشاعه علم و فناوری از جمله موزه های علوم و فناوری از عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که می توانند نقش مهمی در موفقیت فرایند ترویج علم در یک کشور ایفا کنند. به علت اهمیت موضوع، این پژوهش به طور ویژه به نقش رادیو به عنوان رسانه ای عمومی در معرفی موزه های علوم و فناوری و آشنا کردن مردم با این مراکز علمی می پردازد.
جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی فعال و باتجربه در زمینه ترویج علم در کشور است. داده های پژوهش توسط تلفیقی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی)پرسشنامه(گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده و پاسخ به سوال های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن) ارائه شده است.
تحلیل یافته ها نشان داد که «معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید» توسط رادیو با میانگین رتبه 23 / 8 یکی از تاثیرگذارترین برنامه های رادیو بوده است، بنابراین صداوسیما و به خصوص رادیو با برنامه ریزی مناسب می تواند نقش مهمی در ترویج علم در ایران داشته باشد.
با توجه به اهمیت رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و دسترسی مردم به آنها لازم است تا سیاست های مناسبی به منظور بهره برداری از آنها در راستای ترویج علم تدوین شود. معرفی مراکز متولی ترویج علم در کشور مانند موزه علوم و فناوری از طریق رسانه جمعی می تواند در آشناکردن عموم مردم با دستاوردهای علمی موثر باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1398085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!