موزه های علوم و سرمایه فرهنگی

پیام:
چکیده:
این مقاله در پی بررسی تاثیر موزه ها به خصوص موزه های علوم و مراکز علم بر تشکیل، رشد و گسترش سرمایه فرهنگی در جامعه است و در راستای رسیدن به این هدف ابتدا در بخش مبانی نظری با مروری بر تاریخچه تشکیل، تحولات در نقش و کارکردهای موزه ها طی تاریخ به نقش آموزشی موزه به عنوانی یکی از محوری ترین نقش ها در موزه های علوم تاکید می کند. در ادامه با تشریح و بسط مفهوم سرمایه فرهنگی و برشمردن کارکردها و تاثیرات آن در جامعه، تقسیم بندی انواع سرمایه فرهنگی را ارائه می دهد. سپس با استفاده از روش تحلیل استنادی و روش استقرائی به بحث در مورد روابط، نقش و تاثیرات موزه های علوم و مراکز علم در تشکیل سرمایه فرهنگی و به تبع آن توسعه فرهنگی و علمی کشور خواهد پرداخت و براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد موزه های علوم و فناوری و مراکز علم در راستای رشد و گسترش سرمایه فرهنگی در اقشار مختلف جامعه و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ارائه می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1398087 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!