کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت ساختار جنگل و روابط متقابل بین گونه های درختی، در این تحقیق به بررسی و مقایسه موقعیت مکانی، آمیختگی و ابعاد گونه های زالزالک و کیکم نسبت به درختان همسایه پرداخته شد. در جنگل های سامان عرفی پرک قلعه گل، تعداد 30 پایه زالزالک و کیکم شناسایی و ازنظر ساختاری بررسی شدند. نتایج حاصل از شاخص زاویه یکنواخت برای دو گونه زالزالک و کیکم به ترتیب برابر با 744/ 0 و 733/ 0 محاسبه شد که نشان دهنده چیدمان کپه ای دو گونه مذکور نسبت به درختان همسایه می باشد. ازنظر آمیختگی، دو گونه زالزالک و کیکم با داشتن میانگین شاخص آمیختگی 887/ 0 و 955/ 0 اختلاط گونه ای بالایی را از خود نشان می دهند. همچنین میانگین دو شاخص اختلاف ابعاد و چیرگی ابعاد به ترتیب برای زالزالک برابر با 582/ 0 و 322/ 0 و برای کیکم برابر با 420/ 0 و 656/ 0 محاسبه شد. این میانگین ها بیان می کنند که گونه زالزالک دارای اختلاف زیاد و نسبت به سایر همسایگان حالت مغلوب دارد؛ درحالی که کیکم دارای اختلاف متوسط و نسبت به سایر همسایگان خود غالب می باشد. میانگین فاصله تا سه همسایه زالزالک و کیکم به ترتیب برابر با 374/ 7 و 278/ 6 متر محاسبه شد. نتایج حاصل از الگوریتم اختلاف مطلق (AD) نشان دهنده اختلاف زیاد در شاخص آمیختگی دو گونه زالزالک و کیکم نسبت به سایر شاخص های مورد بررسی می باشد. به طورکلی نتیجه گیری می شود که کیکم ازنظر ابعاد در کل جنگل نسبت به زالزالک برتری دارد و همچنین به علت اینکه دو گونه مزبور در منطقه از فراوانی کمی برخوردار هستند دارای شاخص آمیختگی گونه ای بالایی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1399855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.