اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک روی سمیت کادمیوم در گندم(.Triticum aestivum L)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، اثرات سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (SA)روی وزن تر کل، کلروفیلa)، b و کل)، پرولین آزاد، پروتئین کل محلول، قند محلول و نامحلول گیاه گندم (Triticum aestivum L. cv. Zarrin) تحت تنش کادمیوم (Cd) مورد بررسی قرار گرفت. دانه رست ها پیش تیمار اسید سالیسیلیک (M0، M3-10 و M4-10) و تیمار کادمیوم (μM0، μM25 و μM50) دریافت کردند. نتایج نشان دادند که در تیمارهای Cd بدون حضور SA، وزن تر کل در μM50 از Cdدر مقایسه با شاهد افزایش معنی دار پیدا کرد. در تیمارهای SA بدون حضورCd، غلظت کلروفیلa و کل در M4-10 از SA افزایش یافت. در تیمارهای Cd بدون حضور SA، درM μ 25 از Cd میزان پرولین ریشه در مقایسه با شاهد افزایش، ولی میزان پرولین برگ کاهش نشان داد. در نبود Cd با افزایش SA میزان پرولین برگ در مقایسه با شاهد کاهش نشان داد. با افزایش غلظت SA در نبود Cd، سطح پروتئین ریشه افزایش پیدا کرد. در نبود SA با افزایش Cd، مقدار قند محلول ریشه و برگ کاهش نشان داد. در تیمارهای SA بدون Cd، محتوای قند محلول ریشه کاهش یافت. در نبود SA با افزایش Cd، میزان قند نامحلول ریشه و برگ در μM25 از Cd کاهش نشان داد. در تیمارهای SAدر نبود Cd، مقدار قند نامحلول برگ افزایش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
703 -714
لینک کوتاه:
magiran.com/p1400187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.