محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As)

پیام:
چکیده:
افزایش ذخیره آنتی اکسیدانی به خصوص تجمع محتوای ترکیب های فنلی یکی از مهمترین راهکارهای غیرآنزیمی گیاهان برای مقابله در برابر تنش های محیطی می باشد. در این پژوهش نمونه های ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در شرایط گلخانه ای تحت تیمار غلظت های مختلف کروناتین (0، 50 و 100 نانومولار) به عنوان پیش تیمار و فلز سنگین آرسنیک (0، 150 و 300 میکرومولار) رشد داده شدند. سپس شاخص های مورد نظر در نمونه های تیمار شده اندازه گیری شد. افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدها و نشت یونی غشاء و تجمع بالای پراکسید هیدروژن در برگ های ریحان از علائم سمیت آرسنات بود که در اثر استفاده از پیش تیمار کروناتین به طور معنی داری از مقدار آنها کاسته شد. تجمع ترکیب های فنلی، آنتوسیانین ها، فلاونوییدها و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و پلی فنل اکسیداز (PPO) توسط کروناتین در نمونه های تحت سمیت آرسنیک نشان می دهد که شاید کروناتین به عنوان یک ترکیب مشابه با جاسمونات ها از طریق افزایش ذخیره آنتی اکسیدانی گیاه ریحان مقاومت آن را در برابر سمیت فلز آرسنیک بهبود بخشیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1400365 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!