اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر اضطراب و آمیختگی فکر زنان مبتلا بهاختلال اضطراب فراگیر

چکیده:
سابقه و هدف
اضطراب و آمیختگی فکر جزء مشکلات شایع در اختلال اضطراب فراگیر می باشند. کنترل اضطراب و نگرانی دشوار است و نقص های جدی در کارکرد زندگی مبتلایان به همراه دارد. درمانی که بتواند این علائم را تسکین دهد، منجر به کاهش آسیب شناسی روانی وبهبود کیفیت زندگی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و آمیختگی فکر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می باشد
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه شاهد بود. جامعه آماری، شامل زنان متاهل مبتلا به اختلالGAD شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه، شامل 30 نفر از زنان متاهل داوطلب بود، که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه های اضطراب بک و آمیختگی فکر بودند. درمان فراشناختی در 10 جلسه ی 120 دقیقه ای طی 5/2 ماه در گروه آزمایش انجام گرفت و در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. آزمودنی ها پرسشنامه ی اضطراب بک و آمیختگی فکر را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند.
یافته ها
نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان فراشناختی اثر معنی داری بر کاهش سطح اضطراب (F=111.61، P=0.001) و آمیختگی فکر (F=134.19، P=0.001) گروه آزمایش داشت. همچنین نتایج درمان در یک دوره پی گیری 3 ماهه در هر دو متغییر اضطراب (F=57.67، P=0.001) و آمیختگی فکر (F=120.1، P=0.001) حفظ شدند.
استنتاج
درمان فراشناختی در کاهش نشانه های آسیب شناسی مبتلایان به GAD موثر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
333 -338
لینک کوتاه:
magiran.com/p1402500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.