شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک

پیام:
چکیده:
اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم گیری افراد نسبت به هر پدیده ای تحت تاثیر نگرش آن هامی باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزی کاراننسبت به کشاورزی ارگانیک در شهرستان باوی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش سبزی کارانشهرستان باوی به تعداد 140 نفر بود که از طریقجدول مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، اکثر پاسخگویان (4/ 40 درصد) دارای نگرشی نسبتا منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. بین سابقه فعالیت کشاورزی، میزان تحصیلات پاسخگویانو نگرش آن ها نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد.نتایج تحلیل عاملی نشان دادعوامل حمایتی- آموزشی، مدیریتی، فرهنگیو ویژگی های محصول درمجموع 27/ 54 درصد واریانس عوامل موثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین می کنند.44/ 50 درصد واریانس عوامل موثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیکتوسط پنج عامل عدم وجود تسهیلات حمایتی، اقتصادی، نهاده ای، ضعف دانش و آگاهی و زراعیتبیین شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1403202 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!