واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

پیام:
چکیده:

واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به تراکم های متفاوت مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein بر روی یک قطعه برگ کرچک در درون یک پتری دیش ارزیابی گردید. تراکم های متفاوتی از کنه (4، 8، 12، 24، 48، 96 و 120) به مدت 24 ساعت در معرض یک کفشدوزک ماده قرار گرفت. تعداد طعمه های مصرف شده بعد از 24 ساعت شمارش و ثبت گردید.کفشدوزکS. gilvifrons واکنش تابعی نوع دوم را نسبت به کلیه مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات نشان داد. براساس معادله تصادفی شکارگری میزان حمله کفشدوزک بر روی تخم، لارو، پوره، کنه بالغ ماده وکنه بالغ نر به ترتیب برابر با 0/464، 0/0442، 0/045، 0/0484 و 0/048 و میزان زمان دستیابی به ترتیب برابر با0/082، 0/060، 0/066، 0/0952 و 0/076 بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1404079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!