فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد

پیام:
چکیده:
گونه های خانواده Anthocoridae که به سن های گل مشهور می باشند، شکارگران ریز جثه ای هستند و از بند پایان مختلفی تغذیه می کنند. در این بررسی برای نمونه برداری از وسایل مختلفی نظیر سینی سفید رنگ، تور حشره گیری و تله نوری استفاده شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و هفته ای یک بار طی فصول زراعی 1386-1385 در شهرستان مشهد انجام شد. گونه های شناسایی شده به زیر خانواده Anthocorinae، قبیله هایOriini و Anthocorini و جنس های Orius Wolff،1811، Anthocoris Fallen، 1814 و Temnostethus Fieber، 1860 تعلق دارند و در مجموع شامل Orius vicinus (Ribaut،1923)، O. niger (Wolff،1811)، O. horvathi (Reuter،1884)، Anthocoris nemoralis (Fabricius،1794)، A. pilosus (Jakovlev،1877)، A. guentheri Pericart، 2007 وTemnostethus redovinus parilis (Horvath،1891) می باشند. برای ارزیابی تنوع زیستی خانواده مذکور، پس از شمارش تعداد نمونه های جمع آوری شده توسط سینی سفید رنگ، از شاخص چیرگی گونه ها و شاخص های تنوع (شانون-وینر و سیمپسون) استفاده گردید و گونه Orius vicinus به عنوان گونه غالب خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1404100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!