واکنش ارقام چغندر قند به جدایه های قارچ عامل بیماری لکه گرد برگ

پیام:
چکیده:
تعداد 24 جدایه Cercosporabeticolaاز چهار استان خوزستان، اردبیل، گلستان و مازندران جمع آوری و خالص سازی گردید و از هر استان یک جدایه به عنوان نماینده انتخاب شد. پس از بهینه سازی تولید اسپور روی محیط های کشت مختلف، تنوع بیماریزایی جدایه های منتخب روی پنج رقم با درجات مختلف مقاومت در شرایط گلخانه مطالعه گردید. به این منظور، گیاهان چهار ماهه با بیمارگر مایه زنی شدند. در هر تک بوته چهار برگ بالغ و همسن انتخاب و هر برگ با یک جدایه مایه زنی شد. غلظت اسپور در حد 104 ×3 اسپور در میلی لیتر تنظیم و جهت مایه زنی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل کاملا تصادفی با چهار تکرار (هر تکرار شامل هشت بوته) اجرا شد. شدت آلودگی و طول دوره نهفتگی صفات مورد بررسی بودند. نتایج نشان داد که ارقام از نظر هر دو صفت اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. رقم 191 حساس ترین و پوما مقاوم ترین آنها نسبت به بیماری شناخته شد. جدایه های بیمارگر از نظر شدت آلودگی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند و در دو گروه قرار گرفتند اما از نظر طول دوره نهفتگی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. تعامل جدایه در رقم در ارتباط با هر دو صفت معنی دار نشد. به این ترتیب به نظر می رسد واکنش ارقام در برابر جدایه ها افتراقی نیست و مقاومت ارقام در برابر همه جدایه های بیمارگر در ایران موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1404108 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!