توسعه چندین مدل قیمتگذاری در زنجیره تامین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریه بازی ها

پیام:
چکیده:
مدیریت زنجیره تامین سبز، رویکردی زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین است که هدف آن، کاهش ریسک های زیست محیطی در دوره عمر محصول هاست. در این میان، زنجیره تامین بسته، با جمع آوری و بازیافت محصول های مضر در طبیعت، سعی در رسیدن به این هدف دارد. در این مقاله، با توجه به استراتژی های مختلف جمع آوری محصول، تعدادی مدل قیمتگذاری در زنجیره تامین بسته دوسطحی ارائه می شود. تعامل های میان تولیدکننده و خرده فروش در قیمتگذاری، براساس بازی استکلبرگ بررسی می شود و تصمیم گیری بهینه تولیدکننده و خرده فروش برای هر مدل تعیین می شود. همچنین با توجه به ماهیت پویای زنجیره تامین در دنیای واقعی، عامل ریسک با استفاده از روش میانگین- واریانس در زنجیره بسته بررسی می شود. برای درک بهتر، مدل ها در قالب یک مثال عددی بررسی می شوند و مدل مناسب با مقایسه مقادیر سود اعضا انتخاب می شود. همچنین بر پارامتر های نرخ جمع آوری، نرخ بازیافت و میزان ریسک گریزی، آنالیز حساسیت انجام می شود. نتایج نشان می دهند که مدل هماهنگی تولیدکننده و خرده فروش در نرخ های جمع آوری زیاد و میزان ریسک گریزی کم، جایگزین مناسبی برای سایر مدل هاست.
زبان:
فارسی
صفحات:
767 -789
لینک کوتاه:
magiran.com/p1405638 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!