ارزیابی تاثیر کمبود آب بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی زوفا

پیام:
چکیده:
کمبود آب، عامل اصلی محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. زوفا (Hyssopus officinalis L.) از مهم ترین گیاهان دارویی خانواده نعناعیان است که مصارف دارویی متعددی دارد. به منظور بررسی تاثیر کمبود آب بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی زوفا، آزمایشی در سال 1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف کمبود آب شامل شرایط 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 75 درصد ظرفیت زراعی (تنش ملایم)، 50 درصد ظرفیت زراعی (تنش متوسط) و 25 درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید) بود. نتایج نشان داد که تشدید کمبود آب (سطح تنش متوسط و شدید) سبب کاهش ارتفاع بوته، وزن برگ، وزن ساقه و اندام هوایی، وزن و حجم ریشه شد. با این وجود نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی با افزایش سطوح کمبود آب افزایش پیدا کرد. با اعمال کمبود آب، افزایش در میزان نشت الکترولیت ها و کاهش در محتوی آب نسبی برگ مشاهده گردید.تنش ملایم کمبود آب با افزایش در غلظت کلروفیل a، b و کل همراه شد ولی تشدید کمبود آب غلظت این رنگیزه ها را در مقایسه با شاهد کاهش داد. مکانیزم های تحمل به خشکی شامل افزایش قندهای محلول، افزایش غلظت کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها با افزایش کمبود آب در گیاهان تحت تنش مشاهده گردید. به طور کلی نتایج آزمایش بیانگر تحمل نسبی زوفا در مواجهه با تنش ملایم کمبود آب بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1405862 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!