مقایسه صفات کمی و کیفی گونه های مختلف ماشک علوفه ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی صفات کمی و کیفی گونه های مختلف ماشک علوفه ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، آزمایش در سال زراعی 88-87 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار بر روی 3 گونه ماشک علوفه ای با 3 تراکم بذری صورت گرفت. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه ی تر از شرایط آبیاری تکمیلی (14930و 5729 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از ماشک برگ پهن و کرکدار در تراکم 100 بوته در متر مربع حاصل گردید. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه ی خشک از شرایط دیم (4027 و 1260 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از ماشک برگ پهن و کرکدار در تراکم 150 بوته حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین (62/22%) از ماشک کرکدار در تراکم 200 بوته از شرایط دیم، هم چنین کمترین آن (53/17%) به ماشک معمولی در تراکم100 بوته از شرایط دیم تعلق داشت. بیشترین عملکرد پروتئین (9/817 کیلوگرم در هکتار) از ماشک برگ پهن در تراکم 150 بوته در شرایط آبیاری تکمیلی، هم چنین کمترین آن (1/267 کیلوگرم در هکتار) از ماشک کرکدار در تراکم 100 بوته از شرایط دیم مشاهده شد. بیشترین درصد NDF(73/34%) از ماشک معمولی در تراکم150 بوته در شرایط دیم، هم چنین کمترین آن (42/26%) از ماشک برگ پهن در تراکم 200 بوته از شرایط آبیاری تکمیلی بدست آمد. بیشترین عملکرد NDF (1172 کیلوگرم در هکتار) از ماشک برگ پهن در تراکم 150 بوته در شرایط دیم، هم چنین کمترین آن (2/361 کیلوگرم در هکتار) از ماشک کرکدار در تراکم 150 بوته در شرایط آبیاری تکمیلی مشاهده شد. نتایج نشان داد که تراکم و گونه سهم مهمی بر درصد پروتئین گونه های مختلف داشتند. با افزایش درصد پروتئین خام در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، میزان NDF کاهش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1405867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!