ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات سلامت روان قادرند مشکلات روانی اجتماعی زیادی برای پرستاران ایجاد نمایند. همچنین رعایت اخلاق حرفه ای، ویژگی ذاتی در حرفه پرستاری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری انجام شده است.
روش
در این مطالعه توصیفی و همبستگی، نمونه ها شامل 195 نفر از کارکنان پرستاری در دو بیمارستان دولتی در شهر اهواز بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. این بیمارستان ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از ابزارهای مشخصات جمعیت شناختی، اخلاق حرفه ای و سلامت روان (90SCL-) گردآوری شدند. سپس با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند.
یافته ها
میزان رعایت اخلاق حرفه ای به ترتیب در 1/64 درصد (125 نفر) در حد نسبتا مطلوب، 5/21 درصد (42 نفر) در حد نامطلوب و 4/14 درصد (28 نفر) در حد مطلوب قرار داشت. دیگر یافته ها نشان داد بین اضطراب (321/0-r=)، افسردگی (338/0-r=) و شکایات جسمی (292/0-r=) از حیطه های سلامت روان با رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری ارتباط آماری منفی و معنادار وجود داشت (05/0P<).
نتیجه گیری
از آنجا که بین اخلاق حرفه ای با برخی از حیطه های سلامت روان در کارکنان پرستاری ارتباط معنادار وجود داشته است، مدیران پرستاری باید به مفهوم اخلاق حرفه ای که از سلامت روان پرستاران اثر می پذیرد، توجه نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1406673 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.