بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای رویه های خون گیری و رگ گیری توسط پرستاران

پیام:
چکیده:
پرستاران در انجام مراقبت های پرستاری با مسائل اخلاقی چالش برانگیزی مواجه می شوند و این امر تصمیم گیری را برای آن ها سخت می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت اخلاق حرفه ای در انجام رویه های خون گیری و رگ گیری در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی می باشد که نمونه های پژوهش را 200 نفر پرستار شاغل در بخش های بزرگسالان بیمارستان های منتخب تشکیل می دادند. ابزار این پژوهش عبارت از فرم اطلاعات دموگرافیک که شامل سوالاتی راجع به اطلاعات فردی واحدهای مورد پژوهش، و چک لیست مشاهده که شامل 15 سوال یا رفتار مورد نظر در خصوص عملکرد افراد در فرآیند رگ گیری و خون گیری بود. پژوهشگران با مراجعه به بخش های مربوط و دسترسی به نمونه ها ابتدا پرسشنامه را تحویل واحدها داده و سپس چک لیست مربوطه را به طور جداگانه برای دو مشاهده به فاصله حداقل 15 روز و هر بار به مدت یک نوبت کامل کاری تکمیل می نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون های آماری مجذور کای، آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درصد قابل ملاحظه ای از واحدهای مورد پژوهش در فرآیند انجام اخلاقی رویه ها عملکرد نامطلوب داشته و لذا پیشنهاد می شود که مدیران، برنامه ریزان و مربیان پرستاری با برنامه های آموزش ضمن خدمت، برگزاری دوره های بازآموزی و تدوین خط مشی های مورد نیاز توجه لازم را در زمینه رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران به عمل آورند.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1406674 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.