حساسیت اخلاقی دانشجویان و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی آجا

پیام:
چکیده:
مقدمه
ماهیت حرفه پرستاری به گونه ای است که باید به اخلاقیات مراقبتی بیش از ملاحظات درمانی توجه کند. پرستار باید قادر به توجیه دلایل انتخاب یک عمل و نادیده گرفتن راه حل های دیگر مشکل باشد و در واقع باید به مفاهیم و موقعیت ها حساس باشد. این مطالعه با هدف مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شده است.
روش
این مطالعه توصیفی مقطعی به مدت 4 ماه در سال 1393 انجام شد. 105 دانشجوی پرستاری ترم 5 به بالا با راهکار نمونه گیری سرشماری و 77 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش با راهکار نمونه گیری در دسترس از محیط مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه حساسیت اخلاقی MMSQ کیم که روایی و پایایی آن بررسی شد، جمع آوری گردید و با آمار توصیفی و آزمون های آماری متناسب با اهداف تحلیل شد.
نتایج
میانگین و انحراف معیار نمره حساسیت اخلاقی در پرستاران 41/0±54/3 و دانشجویان پرستاری 34/0±45/3 بود. مقایسه این دو گروه با آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنی دار نشان نداد (1/0=p).
نتیجه گیری
سطح حساسیت اخلاقی در دو گروه دانشجویان و پرستاران بالاتر از متوسط بود. با توجه به تاثیر حساسیت اخلاقی بر انتخاب راه حل مناسب اخلاقی و پیامدهای بیمار، این نتایج علاوه بر امیدواری به ارائه مراقبت های بهتر، موید نیاز به تلاش دست اندرکاران برای ارتقای حساسیت اخلاقی در امر مراقبت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1406676 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.