بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری آلزایمر مشکلی بزرگ برای سلامت جامعه محسوب می شود و بر روابط بین فردی و نیز اجتماعی اثر می گذارد. به خاطر طولانی شدن دوره ی مراقبت، نیاز به داشتن مراقبت کنندگان در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر بود.
روش ها
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی، جمعیت مورد مطالعه شامل 56 مراقب بیماران مبتلا به آلزایمر در شهر اصفهان در سال 1392 بود. عوامل مستعد کننده شامل آگاهی با 30 سوال، نگرش با 14 سوال و نحوه ی عملکرد مراقبین با 15 سوال در قالب پرسش‍ نامه ی محقق ساخته و به روش مصاحبه سنجیده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان آموزش بهداشت و روان پزشک و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. سنجش ارتباط عوامل مستعد کننده و نحوه ی عملکرد با متغیرهای مستقل، با استفاده از آزمون Regression چندگانه انجام شد.
یافته ها
حدود 92 درصد مراقبین را زنان تشکیل می دادند، اکثر مراقبین در محدوده ی سنی 60-41 سال قرار داشتند و اغلب آن ها دارای تحصیلات زیر دیپلم، متاهل و خانه دار بودند. وضعیت آگاهی مراقبین، خوب و وضعیت نگرش و عملکرد آنان، متوسط ارزیابی شد. نمره ی آگاهی با متغیر تحصیلات (009/ 0 = P) و نمره ی نگرش با متغیرهای جنس (001/ 0 > P)، سن (001/ 0 = P)، تحصیلات 001/ 0 = P)، وضعیت تاهل (006/ 0 = P) و ماه مراقبت (002/ 0 = P) دارای ارتباط معنی دار بود. نحوه ی عملکرد مراقبین فقط با آگاهی آنان ارتباط مستقیم داشت.
نتیجه گیری
از آن جایی که بیشتر مراقبین را زنان تشکیل می دادند و از طرف دیگر اکثر مراقبین، خانوادگی بودند، و با توجه به ماهیت پیش رونده و طولانی مراقبت از این گونه بیماران و به دلیل ارتباط مستقیم آگاهی مراقبین در مورد آلزایمر با نحوه ی عملکرد آنان، آموزش و نیز ایجاد حمایت های اجتماعی با رویکردهای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی از مراقبین زن، خانواده بیماران و مراقبین غیررسمی در اولویت قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1407240 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.