بررسی اثر ارتفاع بر میزان ترسیب کربن گونه درمنه دشتی (Atremisia sieberi Besser) در مراتع کوهستانی کیاسر استان مازندران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر ارتفاع بر میزان ذخیره کربن خاک تحت زیتوده و پوشش گیاهی گونه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) در مراتع کیاسر استان مازندران، سه طبقه ارتفاعی (1000-500، 1500-1000 و 2000-1500) در نظر گرفته شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به صورت منظم- تصادفی با استقرار سه ترانسکت 100 متری در هر یک از مراتع مورد مطالعه صورت گرفت. سپس در طول هر ترانسکت 10 پلات 1×1 متر مربعی مستقر گردید. جهت تعیین کربن گیاه و کربن خاک به ترتیب از روش های احتراق و والکی- بلک استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های مربوط به درصد پوشش تاجی، میزان بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی و همچنین میزان ترسیب کربن اندام هوایی، زیرزمینی و خاک پای گونه درمنه دشتی (30-0سانتیمتر) در سه طبقه ارتفاعی مورد مطالعه نشان داد که کلیه فاکتورهای مورد بررسی در ارتفاعات مختلف دارای اختلاف معنی داری در سطح 1% می باشند و هر چه ارتفاع افزایش می یابد، درصد پوشش تاجی، میزان بیوماس و میزان ترسیب کربن نیز زیاد می شود. همچنین از بین اندام هوایی، زیرزمینی و خاک پای گونه درمنه دشتی، مقدار ترسیب کربن خاک در هر سه طبقه ارتفاعی اول، دوم و سوم به ترتیب با 32/ 9، 93/ 10 و 08/ 13 تن در هکتار بیشتر از اندام هوایی و زیرزمینی بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که در هر سه طبقه ارتفاعی مورد مطالعه، بیش از 90% درصد از کل کربن ترسیب شده به صورت کربن آلی خاک و مابقی آن در زیتوده گیاهی قرار دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408044 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!