ارزیابی مقاومت و حساسیت چهارده ژنوتیپ لوبیا سفید و قرمز به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch

پیام:
چکیده:
مقاومت 14 ژنوتیپ لوبیا قرمز و سفید (صیاد، D10، D12، D81083، BRB188، ARS-R93003، D3،دهقان، صدف، دانشکده، G-11867، Jules،Goynok98، Kara casehiro) در شرایط آزمایشگاهی (دمای C°1± 25، رطوبت 5±55 درصد و تاریکی: روشنایی 12:12) به روش دیسک برگی (رها سازی 5 کنه ماده بارور روی دیسک های برگی ژنوتیپ های لوبیا، با قطر 2 سانتی متر و شمارش تعداد تخم، میزان مرگ و میر و خسارت آفت) و در شرایط گلخانه ای (رها سازی 5 کنه ماده بارور در مرحله دو برگی و برآورد جمعیت پس از 2 هفته) و همچنین از نظر غلظت فنل برگ های لوبیا و ترجیح میزبانی کنه، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، ژنوتیپ های دهقان و D81083 مقاوم و ژنوتیپKara casehiro حساس ترین میزبان، به کنه تارتن شناخته شدند. مجموعه ترکیبات فنلی تأثیری در مقاومت میزبان نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408195 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!