بررسی مقاومت در 25 ژنوتیپ زیتون به کنه های اریوفید Aceria oleae وOxycenus niloticus در شرایط گلخانه

پیام:
چکیده:
کنه های خانواده Eriophyidae مهم ترین کنه های خسارت زای زیتون در اغلب کشورهای زیتون خیز می باشند. در این تحقیق دو گونه Aceria oleae (Nalepa) و Oxycenus niloticus Zaher & Abou-Awad متعلق به این خانواده طی سا ل های 79-1377 از باغ های زیتون شهرستان طارم واقع در شمال استان زنجان جمع آوری و شناسایی گردید. این کنه ها به خصوص در گلخانه های تکثیر نهال زیتون (گلخانه های انتظار) یک آفت مهم و اقتصادی به حساب می آیند. گونه A.oleaeمعمولا در سطوح زیرین برگ های انتهایی زیتون و در زیر کرک های ستاره ای زندگی می کند و باعث ریزش این کرک ها و بروز نقاط زرد رنگ روی برگ و اشکال مختلف تغییر شکل و ریزش برگ می شوند. گونه O.niloticusعموما در سطوح بالایی برگ های زیتون مشاهده شده و سبب بروز برخی از فرورفتگی ها و تغییر شکل در برگ ها می شود. در نیمه دوم مهر در شرایط طبیعی شهرستان طارم، پا جوش ها به عنوان مهم ترین میزبان این کنه ها به حساب می آیند. در این بررسی تعداد 25 ژنوتیپ زیتون (که بیشتر آن ها از باغ هاشم آباد گرگان تهیه شده اند) در شرایط گلخانه، ازنظر مقاومت به این کنه ها در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تفکیک تیمارها از شاخص خسارت به برگ (عکس العمل برگ به آفت × درصد آلودگی سطح برگ) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که از میان ژنوتیپ های فوق سه ژنوتیپE2، D12 و رقم زرد در گروه خیلی حساس، هفت ژنوتیپF7، D2، C12، G8، F2، C5 و رقم روغنی در گروه حساس، پنج ژنوتیپ E11، F10، A12، I6وH7 در گروه نیمه مقاوم، سه ژنوتیپ D8، B8و سویلانا در گروه مقاوم، شش ژنوتیپ E1، J4، M4، J11، 30-ایلام کلافرج و 61- شنگه گرگان در گروه خیلی مقاوم و ژنوتیپ F6 در گروه نسبتا مصون جای گرفته اند. با توجه به تراکم بالای این کنه ها در گلخانه های تکثیر نهال زیتون و امکان انتقال آن ها به مناطق مناسب این آفات (مانند استان های گیلان و گلستان)، کاربرد ژنوتیپ های مقاوم فوق و یا استفاده از آن ها جهت تولید ارقام مقاوم توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408211 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!