الگوی توزیع فضایی و مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت جهت تخمین جمعیت سن مادر (Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم استان اردبیل

پیام:
چکیده:
سن گندم، Eurygaster integriceps Put. از آفات مهم گندم در منطقه فیروزآباد استان اردبیل می باشد. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک متر مربعی بررسی شد و جهت تخمین جمعیت آفت مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت ارائه شد. مدل رگرسیونی ایوائو با 0/96=R2 نسبتبه مدل تیلور با0/81=R2 برازش بهتری با داده ها نشان داد. شاخص تجمع ایوائو (1/12=β) به شکل معنی داری از 1 بزرگتر بود که نشان دهنده تجمعی بودن پراکنش جمعیت سن مادر می باشد. جهت تخمین میانگین تراکم جمعیت سن مادر، از روش کنو استفاده شد. اعتبار مدل ارایه شده با استفاده از 10 سری از داده های جداگانه با نرم افزار RVSPارزیابی گردید. متوسط تعداد نمونه لازم در سطح دقت 0/1 و 0/25 به ترتیب، 101 و 14 عدد کادر بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت با کاهش تعداد نمونه و تخمین سریع جمعیت سن مادر، می تواند روش تصمیم گیری مناسبی جهت مدیریت این آفت باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!