صفات کمی موثر در مکانیزم های مقاومت برنج به کرم ساقه خوار (Chilo suppressalis (Walker

پیام:
چکیده:
استفاده از ارقام مقاوم یکی از رایج ترین روش های مدیریت آفات می باشد. در این تحقیق مکانیزم های مقاومت (آنتی زنوز، آنتی بیوز و تحمل) در 10 ژنوتیپ برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نسبت به کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis (walker) در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. دستجات تخم پروانه کرم ساقه خوار روی برگ برای مقاومت آنتی زنوز، میانگین وزن لارو و درصد بقای لارو برای مقاومت آنتی بیوز مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین درصد سفید شدن خوشه برای برآورد تحمل به کرم ساقه خوار نواری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دستجات تخم، درصد بقای لارو، مرگ جوانه مرکزی و سفید شدن خوشه در لاین 3 ((سنگ طارم × دیلمانی) F8) و بیشترین میانگین وزن لارو در لاین 5 ((IRRI-2× نوک سیاه) F8) بوده است. بنابراین لاین3 ((سنگ طارم × دیلمانی) F8) با بالاترین درصد مرگ جوانه مرکزی (92/33=) و بالاترین درصد سفید شدن خوشه (89/17=) بعنوان حساسترین و لاین 4 ((فجر× نوک سیاه) F8) با پائین ترین درصد مرگ جوانه مرکزی (1/66=) و پائین ترین درصد سفید شدن خوشه (30/38=) به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ ها نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج شناسایی شدند. همبستگی صفات نشان داد که ارتفاع بوته و کلروفیل برگ در مقاومت آنتی زنوزی، قطر ساقه و تعداد پنجه در مقاومت آنتی بیوزی و قطر ساقه در تحمل گیاه موثر می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408226 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!