ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درک پرستاران از معنویت، می تواند در نحوه ی رفتار و تعامل آنان با بیماران در راستای ارایه مراقبت های معنوی موثر باشد. هدف این مطالعه تعیین ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه می باشد.
روش بررسی
مطالعه ی حاضر مطالعه ای توصیفی است که به صورت مقطعی در سال 1392 در میان 111 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر گناوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گردید. از پرسش نامه مقیاس معنویت و مراقبت معنوی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی استفاده ش د.
یافته ها
میانگین کلی معنویت و مراقبت معنوی 3/86 از 5 بود. از میان جنبه های نه گانه نیاز، ارتباط معنویت با باور و ایمان به خدا و تعالی، بیشترین و عقاید و ارزش ها، کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. 78/7 درصد از شرکت کنندگان با نیازهای معنوی بیماران مواجه شده و 74/6 درصد آموزش های موجود درباره ی مسائل مرتبط با مراقبت معنوی را کافی ندانستند.
نتیجه گیری
اگرچه اکثر شرکت کنندگان قادر به برآورده کردن نیازهای معنوی بیماران بودند، اما بیشتر پرستاران آموزش های موجود درباره ی مسائل مرتبط با مراقبت معنوی را کافی ندانستند. بنابراین وارد کردن مراقبت معنوی در کریکولوم آموزشی رشته های پرستاری و نیز برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در این زمینه می تواند سودمند واقع گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
506 -516
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.