بررسی میزان مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
موضوع مشارکت مالی خانوار در سلامت یکی از مهمترین مباحث حوزه سلامت می باشد. هدف مطالعه ی حاضر تعیین شاخص های مرتبط با میزان مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت است.
روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی و توصیفی بود که با روش سازمان جهانی بهداشت، داده های مرکز آمار ایران در خصوص هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 90 را جهت محاسبه شاخص های میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت، فقر و مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران مورد بررسی قرار داد. این شاخص ها بر اساس تحلیل مخارج کلی و سلامت و همچنین ظرفیت پرداخت خانوارها محاسبه شدند.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که نسبت مشارکت مالی در نظام سلامت در بین خانوارهای مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. بیش از سه درصد از خانوارهای مورد مطالعه، با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شده اند و حدود 1/5 درصد نیز به زیر خط فقر کشیده شده اند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در مناطق روستایی 59 درصد و در مناطق شهری 65 درصد بود.
نتیجه گیری
محاسبه ی شاخص های مربوط به مشارکت مالی خانوارها در نظام سلامت در ایران، نشان دهنده ی لزوم پیش بینی، اجرای پایش و ارزیابی برنامه های نظام سلامت، به منظور افزایش میزان عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت است که می تواند اثربخشی منابع آن را بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
517 -527
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.