شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در جهت هماهنگ نمودن مطالبات مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با سیاست های مدنظر وزارت بهداشت در زمینه ی تامین اولویت ها و توزیع عادلانه ی اینگونه نیروها، باید در قدم اول نسبت به سازمان دهی منابع و تامین نظر افراد مذکور اقدام کرد. هدف این پژوهش تعیین و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و اولویت بندی آن ها در انتخاب محل خدمت و ماندگاری آنان است.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی است. شرکت کنندگان در مطالعه، مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1391 بودند. کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار آماری SPSS و EXCEL تحلیل و برای اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب محل خدمت مشمولان طرح، از آزمون Freidman استفاده شد.
یافته ها
از میان تمامی عوامل مورد بررسی، عوامل اجتماعی/ اعتقادی با میانگین 3/52 بیشترین تاثیرگذاری را در انتخاب محل خدمت مشمولین طرح داشتند و اولین اولویت برای انتخاب محل خدمت مشمولان طرح به تفکیک رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل خدمت و ضریب خدمت منطقه خدمت مشمولان طرح تعیین شد.
نتیجه گیری
بیشترین عامل موثر در جهت سازماندهی و جهت گیری مناسب توسط وزارت بهداشت درک صحیح اولویت ها، خواسته ها و ایده آل های ذهنی مشمولان طرح می باشد؛ بویژه با تغییر در الگوهای رفتاری و دسترسی آسان به اطلاعات، شاهد تغییرات وسیعی در دیدگاه نسل کنونی نسبت به نسل های گذشته مشاهده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
528 -540
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.