مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تفکر انتقادی با به کارگیری فرآیندهای ذهنی مثل تحلیل، استنباط و استدلال به افزایش سطح آگاهی و رشد دانش کمک می نماید و زمینه ای مناسب برای فعالیت های حل مساله و تصمیم گیری های مبتنی بر اطلاعات روشن و دقیق در عرصه های اجتماعی و مدیریتی فراهم می آورد. هدف تحقیق، تعیین سطح مهارت تفکر انتقادی و مقایسه ی آن در کتابداران دانشگاهی بود.
روش بررسی
با روش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه ی سرشماری بر روی کتابداران شاغل در دو دانشگاه علوم و علوم پزشکی شیراز انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی «آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب»، انجام که روایی محتوایی نسخه ی فارسی آن 81% و پایایی آن، آلفای کرونباخ 83% محاسبه گردید. از 95 پرسشنامه ی توزیع شده، 68 عدد تکمیل و برگردانده شد. تحلیل توصیفی با استفاده از آمار توصیفی، جداول توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و تحلیل استنباطی با نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.
یافته ها
تفاوت معنی داری بین کتابداران دو دانشگاه در بخش های پنجگانه ی تفکر انتقادی وجود نداشت. همچنین بین سن و سابقه کار با تفکر انتقادی رابطه معنی داری نبود، اما بین جنسیت و مدرک تحصیلی با تفکر انتقادی کتابداران، تفاوت معنی دار بود.
نتیجه گیری
این تحقیق با فراهم آوری اطلاعات لازم جهت تقویت مهارت های تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاهی، به برنامه ریزی های هدفمند و ارائه راهکارهای موثر در اعتلای علمی دانشگاه های کشور کمک خواهد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
541 -552
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.