تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
تعیین مقادیر مینرال ها در شرایط متفاوت خصوصا در دام هایی همچون اسب اصیل عرب که درمنطقه وجهان جایگاه ویژه ای دارد، می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه نماید.
هدف
به منظور مطالعه تغییرات احتمالی این مینرال ها در شرایط آبستنی تحقیق حاضر بر اسب اصیل عرب صورت پذیرفت.
روش کار
از تعداد 100 راس مادیان اصیل عرب به ظاهرسالم ازمناطق مختلف اهواز شامل 50 راس آبستن (سبک، متوسط و سنگین) و 50 راس غیرآبستن خون گیری بعمل آمد. درمطالعه حاضر ماکرومینرال ها (کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم وپتاسیم) ومیکرومینرال ها (مس،روی وآهن) با استفاده از روش های استاندارد، اندازه گیری شدند. برای اندازه گیری کلسیم از روش ارتوکرزول فتالئین، فسفر روش احیای مولیبدات، منیزیم روش زایلیدیل بلو، سدیم و پتاسیم روش فلیم فتومتری، مس، روی و آهن، جذب اتمی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار 17 - SPSS استفاده شد.
نتایج
در بررسی میزان کلسیم، منیزیم و سدیم سرم، بین مادیان های آبستن و غیرآبستن اختلاف معنی داری مشاهده نشد. دراین مطالعه میزان فسفرسرم درمادیان های آبستن وغیرآبستن اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>p). همچنین سطح فسفرسرم طی مراحل مختلف آبستنی دارای اختلاف معنی داری بوده (05/0>p) و میزان فسفر سرم در طول آبستنی نسبت به مادیان های غیر آبستن در مجموع کاهش می یافت. تغییرات میزان پتاسیم سرم درمطالعه حاضراختلاف معنی داری بین دوگروه آبستن وغیرآبستن رانشان داد (05/0>p). مقدار پتاسیم سرم در مادیان های آبستن نسبت به غیرآبستن کاهش یافته و کمترین غلظت پتاسیم، در آبستنی متوسط مشاهده گردید. درمطالعه انجام شده، در مادیان های غیرآبستن ودردوره های مختلف آبستنی، میزان مس و آهن سرم تغییرات معنی داری نداشت، اما میزان روی سرم، در گروه های مورد مقایسه اختلاف معنی داری را نشان داد، این در حالی بود که بالاترین میزان روی، در طی آبستنی سبک مشاهده شد.
نتیجه گیری نهایی: به غیر از فسفر، پتاسیم و روی سایر شاخص های معدنی سرم به دنبال آبستنی تغییرات چندانی را از خود نشان نمی دهند. اگرچه ارتباط میان این تغییرات و آبستنی می تواند نتیجه روندهای فیزیولوزیک آبستنی باشد، ولی در این میان نمی توان سایر عوامل موثر همچون تعداد زایمان های انجام شده، سن، تغذیه، فصل، شرایط اقلیمی و سایر عوامل را از نظر دور داشت. لذا بررسی دوره ای این پارامترها در مراحل مختلف آبستنی می تواند در کنترل رخدادهای آبستنی در اسب مفید واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409760 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.