بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بهداشت دهان و دندان، نقش مهمی در تامین و ارتقای سطح سلامتی جامعه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان و تاثیر آن بر سلامت دهان و دندان در کودکان 7- 6 سال شهر قم انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی در سال 1391 بر روی تعداد 281 نفر از کودکان استان قم انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده و از بین کودکان روستایی و شهری بود. داده ها به وسیله چک لیست جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
2/56% از نمونه ها پسر و مابقی دختر بودند. 6/88% در شهر و 4/11% در روستا سکونت داشتند. میانگین و انحراف معیار شاخص پوسیدگی دندان های شیری (dmft) و شاخص نسبت پوسیدگی دندان های شیری (dmft ratio)، به ترتیب برابر 86/3±04/6 و 62/23±91/35% بود. از بین کل افراد مورد بررسی، 173 نفر (2/61%) دارای سابقه استفاده از خدمات دندانپزشکی و 167 نفر (9/61%) سابقه دسترسی به خدمات را داشتند. بین استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان با متغیرهای dmft، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و دسترسی به خدمات، ارتباط معنی داری وجود داشت. بین نوع خدمات دریافتی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی نیز ارتباط معنی دار بود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به رایگان نبودن خدمات درمانی دندانپزشکی در ایران، می توان بعضی از موانع استفاده از خدمات، به ویژه نقش خدمات پیشگیری را از طریق افزایش دسترسی افراد به خدمات در روستاها و شهرها، همچنین افزایش سطح آگاهی والدین در ارتباط با اهمیت دندان های شیری در سلامت دندان های دائمی و سلامت جسمی کودکان کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.