سنجش و شناسایی شاخص های پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری در شهر اهواز

پیام:
چکیده:
هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش و شناسایی شاخص های پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری در شهر اهواز است که دو هدف فرعی شناخت عامل ها (شاخص های) اصلی پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری و سنجش اولویت این شاخص ها در شهر اهواز دنبال شده است. در این راستا، روش شناسی پژوهش «توصیفی– تحلیلی» بوده است که از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اهواز هستند که برای انتخاب جامعه نمونه از بین آن ها از روش های نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و تصادفی ساده استفاده شده و سپس با استفاده از فرمول عمومی کوکران، 322 نفر انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده ها نیز متناسب با اهداف پژوهش از آزمون های آماری تحلیل عاملی و T در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. برابر با نتایج به-دست آمده از تحلیل داده های پژوهش، نخست برمبنای تحلیل عاملی متغیرهای 20گانه پژوهش و بر مبنای متغیرهای بارگذاری شده، 3 عامل امنیت اجتماعی با درصد واریانس 32/ 0، رفاه اجتماعی با درصد واریانس 21/ 0 و عدالت اجتماعی با درصد واریانس 36/ 0 و مجموع واریانس تجمعی 89/ 0 به عنوان شاخص های اصلی پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری اهواز شناسایی شدند و سپس، تحلیل میزان اولویت شاخص های اصلی شناسایی شده از دیدگاه شهروندان بر مبنای تحلیل آماری T نشان داد که شاخص یا عامل عدالت اجتماعی با میزان اختلاف از میانگین پایین 0452/ 0- دارای وضعیت نامناسبی از لحاظ پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری در اهواز بوده و به طور متقابل از اولویت بیشتری نسبت به دو شاخص دیگر برای دستیابی به پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری اهواز را داراست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.