سنجش رابطه دسترسی به امکانات و خدمات شهری، امنیت و بهداشت محله و کیفیت زندگی زنان در شهر تهران (با تاکید بر نیاز های ویژه زنان منطقه 2 تهران)

پیام:
چکیده:
کیفیت زندگی،مفهومی چند جانبه و چند بعدی است که تنها جنبه های مادی زندگی را در بر نگرفته؛ بلکه سنجش واندازه گیری آن،درگرودسترسی به عوامل وامکانات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است.دراین مقاله،رابطه بین کیفیت زندگی زنان و دسترسی به امکانات و خدمات شهری،سطح بهداشت و امنیت محله، با تاکید بر نیاز های ویژه آن ها، موردسنجش قرارگرفته است. این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل 383 نفر از زنان متاهل ساکن نواحی نه گانه شهرداری منطقه 2تهران است که با شیوه تصادفی نسبتی مطابق انتخاب شده اند. یافته-های پژوهش حاکی ازروابط معنادار و همبستگی بین دسترسی به امکانات و خدمات شهری و شاخص های آن،سطح بهداشت و امنیت محله، با کیفیت زندگی زنان است، همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان داد با تفاوت ناحیه محل سکونت و تفاوت دسترسی به امکانات و خدمات، امنیت و بهداشت موردنیاز، کیفیت زندگی زنان نیز متفاوت می شود، همچنین متغیر های دسترسی به امکانات و خدمات و امنیت محله، دارای بیشترین قدرت تبیین پراکنش کیفیت زندگی زنان بوده اند و 39/ 0 درصد آن را تبیین می کنند. ازاین رو، نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به حضور وسیع زنان در عرصه های عمومی و فضاهای شهری، با در نظر گرفتن رویکردهای نوینی در برنامه ریزی و طراحی و شهر سازی نوین، با مقوله سازمان دهی شهری با برنامه ریزی «برای زنان» و «با زنان» و تامین نیازهای ویژه آن ها در دسترسی
زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409861 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.