بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های پریودنتال یکی از مشکلات اساسی در سلامت دهان است و پریودنتیت همچنان علت عمده از دست دادن دندانها در بزرگسالان در تمامی جهان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر درمانهای پریودنتال روی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی توصیفی روی 45 بیمار با تشخیص پریودنتیت انجام شد. داده های جمع آوری شده شامل اطلاعات دموگرافیک اعم از سن، جنس،سطح سواد، شغل و نسخه ی فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (0HIP-14) و معاینه بیماران شامل عمق پاکت پریودنتال و مکان درمان بود. پرسشنامه قبل و بعد از درمان توسط بیمارتکمیل شد. اطلاعات توسط آنالیز های آماری T و رگرسیون خطی در سطح معنی داری 5%مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این تحقیق 6/66%افراد زن و بقیه مرد با میانگین سنی 97/6±8/38 سال بودند.میانگین نمره شاخص قبل و پس از درمان بترتیب00/3±33/29 و 74 /5±82/23 از حداکثر56بود و این اختلاف معنی دار بود. بین میانگین نمره پرسشنامه قبل از درمان با متغیر شدت بیماری پریودنتال(03/0 P= (وپس از درمان با جنس و شدت بیماری پریودنتال ارتباط آماری معنی دار(048/0 P=و02/0p=) مشاهده شد.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که بیماری پریودنتال اثر منفی روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان دارد و درمان ان میتواند کیفیت زندگی افراد مبتلا را بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
258 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409945 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.