تاثیر استقلال خاکستری بر تغییر نقش حسابرسان داخلی؛ از ناظر به حامی و محافظ

چکیده:
در این مقاله با بررسی ادبیات تحقیق، در زمینه ی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی بحث کرده ایم. دامنه ی حسابرسی داخلی بسیار وسیع و دربرگیرنده ی جنبه های عملیاتی سازمان در تمامی سطوح مسئولیت است. با وجود این که حسابرسی داخلی برای انجام وظایف خود به دنبال داشتن نوعی بی طرفی و استقلال از سازمان برای آنان به کار نمی رود. استقلال «حسابرس مستقل» است، اما در واقع آنان در استخدام سازمان بوده و واژه ی حسابرسان داخلی را به عنوان استقلال خاکستری در نظر می گیریم که این استقلال عاملی است برای این که نقش حسابرسان داخلی به جای نظارت بر عملکرد سازمان، به نقش حامی و محافظ مدیران و علی الخصوص مدیران ارشد بدل شود. برای بیان جایگاه این نوع حسابرسان از تئوری نقش (کاتز و کان، 1978) و راهبرد کنار آمدن با تعارض نقش بهره برد هایم که هال (1972)با توجه به مطالعات حقوق زنان آن را بسط و توسعه داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!