تاثیر وجود کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین وجود کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای اندازه گیری هموارسازی سود از اقام تعهدی اختیاری که بر اساس مدل تعدیل شده ی جونز محاسبه شده است، استفاده می گردد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین وجود کمیته ی حسابرسی و حسابرس داخلی با هموارسازی سود رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و می توان با مستقر کردن کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی، هموارسازی سود را کاهش داد از سوی دیگر نتایج حاکی از آن بودند که بین تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندار.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409997 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!