بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعات متعددی مبنی بر دخالت کمبود ویتامین Dبر اجزای سندروم متابولیک در دسترس است. با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در ایران بر آن شدیم تا رابطه کمبود ویتامین D را با سندروم متابولیک در جمعیت مشهد بررسی کنیم.
روش کار
این مطالعه بر 902 نمونه سرمی از نمونه های Mashhad study در سال 1391-1392 انجام شد. افرادی با سابقه قبلی بیماری های کبدی، کلیوی، بدخیمی ها، خانمهای حامله و شیرده از مطالعه حذف شدند. همچنین افرادی که در حال مصرف داروهای تاثیر گذار بر سطح ویتامین D و یا قند و لیپید بودند نیز از مطالعه کنار گذاشته شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت و آزمایشات قند خون ناشتا- پروفیل لیپیدی و سطح 25 هیدروکسی ویتامین D برای بیماران اندازه گیری شد. افراد بر اساس کرایتریای ATPIII به دو دسته با و بدون سندروم متابولیک تقسیم شدند و سطوح ویتامین D در بین این دو گروه با هم مقایسه شد.
نتایج
شیوع سندروم متابولیک در این مطالعه 5/27% بود. 3/79 % از افراد کل تحت مطالعه کمبود ویتامین D داشتند. سطح سرمی ویتامین D در افراد با سندروم متابولیک0/16± 7/15 نانوگرم در میلی لیتر و در افراد بدون سندروم متابولیک 1/14± 6/16 بود که اختلاف بین دو گروه معنی دار بود(04/0= (p ولی رابطه ویتامین D با هیچکدام از متغیر های آزمایشگاهی معنی دار نبود.
نتیجه گیری
بر اساس این مطالعه سطح سرمی ویتامین D در افراد با سندروم متابولیک کمتر است. بررسی رابطه علت و معلولی بین کمبود این ویتامین و وجود سندروم متابولیک نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410380 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.