بررسی وضعیت رعایت حریم و شان بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
احترام به حریم و منزلت بیماران عاملی ضروری در ایجاد مراقبت بیمارمحور، فردگرا و اخلاقی محسوب می شود و بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رعایت حریم و شان بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفت.
روش کار
این تحقیق یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در سال 1391 در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفته است. در این تحقیق 400 نفر از بیماران بستری به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. داده ها از طریق پرسش نامه ای با مقیاس لیکرت پنج رتبه ای و در ابعاد حفظ حریم فیزیکی، حریم اطلاعاتی، توجه به وضعیت پوشش و آراستگی بیمار و رعایت طرح انطباق و تطابق جنسیتی توسط کادر پرستاری جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد 4/46% از بیماران حریم خود را در سطح خوب و 4/45% در سطح متوسط بیان کردند. بالاترین میانگین نمره (93/0±22/3) مربوط به پوشاندن سایر قسمت های بدن بیماران هنگام معاینه یا درمان، توسط پرستار و پایین ترین میانگین نمره (73/1±55/1) مربوط به استفاده از پاراوان یا پرده در اطراف تخت هنگام معاینه یا درمان بود. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده وجود ارتباط معناداری بین نوع بیمارستان، بخش و تعداد نفرات بستری در یک اتاق با میزان رعایت حریم بیماران بود.
نتیجه گیری
این پژوهش نشان داد که وضعیت رعایت حریم و شان بیماران در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد؛ هرچند این بررسی بر توجه خاص مسئولان پرستاری به برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم، جهت بهتر شدن این امر مهم تاکید می نماید
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!