بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

پیام:
چکیده:
در این پژوهش تنوع جمعیت Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه و طوقه در کلزا و آفتاب گردان با استفاده از گروه های سازگار میسلیومی تعیین شد. از بین 355 جدایه بررسیشده،64 گروه سازگار میسلیومی تشخیص داده شد که 52% آنها تک عضوی بودند. از بین گروه های سازگار تک عضوی 64% جدایه های تک عضوی مربوط به شمال و بقیه 36% به شمال غرب کشور تعلق داشتند. نتایج حاصله نشان داد که تفاوت معنی داری ما بین گروه های سازگار رویشی در جمعیت های این قارچ در شمال و شمال غرب کشور در سرعت رشد کلنی، تعداد سختینه، وزن خشک سختینه ها و بیماریزایی جدایه های مورد مطالعه وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -391
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410549 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.