مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیرسطوح مختلف سه ترکیب شیمیایی موثر در القاء مقاومت سیستمیک شامل بتاآمینوبوتیریک اسید (BABA)، سالیسیلیک اسید (SA) و آبسیزیک اسید (ABA) در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی با دمای °C30 و هشت ساعت تاریکی با دمای °C25) انجام پذیرفت. بدین منظور گیاهان گوجه فرنگی رقم Moneymaker در مرحله چهار برگی، با سطوح صفر، 25/ 0، 5/ 0 و 1 میلی مولار از SA و BABA به دو صورت محلول پاشی برگی و خیساندن خاک و سطوح صفر، 50، 100 و 200 میکرومولار از ABA به صورت محلول پاشی برگی تیمار گردیدند. پس از گذشت 24 ساعت، گیاهان با 3/ 1 لارو سن دوم در گرم خاک مایه زنی شدند. 30 روز بعد از مایه زنی، شاخص های رویشی گیاه و نماتود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف القاء گر های مورد استفاده تاثیر چندانی بر شاخص های رشدی گیاه نداشتند، اما باعث کاهش معنی دار شاخص های تکثیری نماتود شامل تعداد گال، کیسه تخم، تعداد تخم در درون هر کیسه تخم، تعداد کل تخم درون ریشه، و فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با القاءگر نسبت به گیاهان شاهد گردیدند. فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با غلظت 5/0 میلی مولار از SA و BABA به صورت محلول پاشی برگی نسبت به گیاهان شاهد در حدود 60% و در گیاهان محلول پاشی برگی شده با غلظت 100 میلی مولار از ABA نسبت به گیاهان شاهد، در حدود 17% کاهش پیدا کرد. این نتایج نشان می دهد که می توان از القاءگرهای SA، BABAو ABAجهت کنترل نماتود ریشه گرهی، M. incognita، در گوجه فرنگی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
349 تا 358
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410556 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!