بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم

پیام:
چکیده:
سولفوسولفورون یکی از مهم ترین علف کش های سولفونیل اوره مهار گونه های باریک برگ و پهن برگ در گندم است. جهت مطالعه رفتار پایداری این علف کش در مزرعه، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو تیمار پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی همراه با دو میزان مصرف علف کش توصیه شده (6/ 26 گرم ماده تجارتی 75% در هکتار) و30 درصد بیشتر (73/ 33 گرم در هکتار) به اجرا در آمد. پس از نمونه گیری در فواصل زمانی معین، باقی مانده علف کش در نمونه ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج نشان دادند که سرعت کاستی علف کش در دو خاک دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی صرفنظر از مقدار مصرف علف کش معنی دار نبود. همچنین سرعت کاستی در مقدار مصرف توصیه شده علف کش در مقایسه با میزان مصرف بیشتر، هم در خاک بدون پوشش و هم در خاک با پوشش گیاهی تفاوت آماری نداشت اما در مقدار مصرف بیشتر، کاهش سریعتر علف کش در طول زمان نسبت به مصرف توصیه شده مشاهده شد. نیمه عمر سولفوسولفورون در تیمار بدون پوشش گیاهی، از 8/ 32 روز در مصرف توصیه شده به 5/ 23 روز در مصرف بیشتر کاهش یافت. این مقادیر در تیمار دارای پوشش گیاهی به ترتیب 8/ 33 و 25 روز بود. همچنین زمان 90 درصد کاستی در تیمار بدون پوشش 2/ 109 و 1/ 78 روز و برای کرت های با پوشش گیاهی 2/ 112 و 2 /83 روز به ترتیب برای مقادیر مصرف توصیه شده و بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410677 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!