بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی امکان استفاده از گیاهان پوششی در کنترل علف های هرز در زراعت ذرت علوفه ای، آزمایشی در سال 1391 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی (سامیان) اردبیل به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل عامل اول کشت چاودار، ماشک گل خوشه ای، شبدر برسیم به صورت گیاه پوششی و شاهد (کشت ذرت بدون گیاه پوششی با اعمال و بدون اعمال وجین) بود. عامل دوم شامل تقسیط کود نیتروژن از منبع اوره به میزان 225 کیلوگرم در هکتار با 2 سطح، سطح دو بار کود دهی(نیمی در هنگام کاشت + نیمی در مرحله 8 تا 10 برگی ذرت)، و سطح سه بار کوددهی (3/ 1 در هنگام کاشت + 3/ 1 در مرحله 8 تا 10 برگی+3/ 1 یک هفته پیش از ظهور گل تاجی ذرت) بود که به صورت تقسیط مورد نظر، استفاده شد. عامل سوم مراحل نمونه برداری از علف های هرز شامل مرحله اول 60 روز و مرحله دوم 90 روز پس از کشت ذرت انجام گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد گیاه پوششی چاودار، ماشک گل خوشه ایو شبدر برسیم زیست توده خشک علف های هرز یکساله سلمه تره و تاج خروس را در مقایسه با شاهد (بدون وجین علف های هرز) به ترتیب 95، 88 و 70 درصد و 81، 77 و 60 درصد و تراکم آنها را به ترتیب 67، 52 و 32 درصد و 68، 55 و 26 درصد کاهش دادند. همچنین گیاهان پوششی مورد اشاره، زیست توده خشک علف های چند ساله پیچک صحرایی و مرغ را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 82، 79 و 62 درصد و 77، 73 و 57 درصد و تراکم آنها را به ترتیب 57، 53 و 32 و 65، 55 و 31 درصد کاهش دادند. گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن اثر معنی داری بر عملکرد علوفه تر ذرت داشتند. بیشترین عملکرد علوفه تر ذرت (51300 کیلوگرم در هکتار) از تیمار وجین کامل علف های هرز به دست آمد. پس از تیمار وجین، عملکرد علوفه تر ذرت در تیمار ماشک گل خوشه اینسبت به دو گیاه پوششی دیگر با اختلاف معنی داری بیشتر بود. به طور کلی با در نظر گرفتن منافع کنترل موثر علف های هرز و تولید علوفه بیشتر، تیمار گیاه پوششی ماشک گل خوشه ایو تقسیط سه بار کود نیتروژن مناسب بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410760 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.