مقایسه اثر ضد درد قرص آگنوگل و کپسول مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دره او، یکی از زن در دوران باروری بوده و براساس مطالعات در حدود نیمی از زنان جوان از دیسمنوره رنج می برند. در حال حاضر بسیاری از مردم از درمان های سنتی برای کاهش درد استفاده می کنند. حاضر با هدف مقایسه اثرات ضددردی آگنوگل و مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش بررسی
ا مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در 44 زن مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان هاجر شهرکرد که از دیسمنوره اولیه شکایت داشتند، انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه آگنوگل (23 نفر) و مفنامیک اسید(21 نفر) قرار گرفتند. در گروه اول، یک قرص2/ 3 میلی گرمی آگنوگل حاوی عصاره خشک میوه سه بار در روز و در گروه دوم 250 میلی گرم مفنامیک اسید هر 8 ساعت برای سه سیکل داده شد و شدت درد با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد تعیین شد. جهت مقایسه میانگین متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون های تی مستقل و تی زوج و جهت مقایسه متغیرهای کیفی در دو گروه از آزمون کای اسکوئر استفاده و میزان P<0. 05 معنی دار تلقی شد.
یافته ها
تفاوت معنی داری از نظر سن، مدت قاعدگی، فاصله قاعدگی و شدت درد در شروع مطالعه بین دو گروه وجود نداشت، اما پس از مداخله کاهش معنی داری در شدت درد به مرور زمان در هردو گروه آگنوگلو مفنامیک ایجاد شد(P<0. 001)، ولی این دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر در کاهش دیسمنوره نداشتند.
نتیجه گیری
آگنوگل و مفنامیک اسید شدت دیسمنوره را نسبت به قبل از درمان کاهش دادند، اما تاثیر آن ها در درمان دیسمنوره مشابه بود. استفاده از قرص آگنوگل به عنوان داروی جایگزین مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1411586 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!