بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران

پیام:
چکیده:
هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است که با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 1491 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. از بین آن ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه براساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد. برای تعیین پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد ابزار پایایی مناسبی دارد. روش آماری مورد استفاده تحلیل همبستگی کانونی و نرم افزار مورد استفاده SPSS نسخه 17 بود. نتیجه کلی کاربرد تحلیل همبستگی کانونی نشان داد وضعیت مولفه های مختلف مورد بررسی قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان به گونه ای است که تنها سبب رشد مهارت های آکادمیک در آن ها شد و مهارت های توسعه کسب وکار و مهارت های توسعه فردی در این زمینه روند نزولی را در وضعیت جاری نشان می دهند. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت قابلیت اشتغال دانشجویان ارائه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
683 -692
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.